Το μυστικό που γνωρίζουν όλες οι επιτυχημένες επιχειρήσεις

Είναι γνωστό, ότι οι ανεκπαίδευτοι, φτωχά προετοιμασμένοι, άπειροι (σε θέματα πυροπροστασίας και πυρασφάλειας) άνθρωποι, καταφεύγουν σε αδόμητη επεξεργασία πληροφοριών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και συναινούν στην λήψη έγκυρων οδηγιών ή άλλων διαταγών από αρμόδια άτομα.
Τα άτομα εκείνα, που λαμβάνουν κατάλληλη εκπαίδευση, διαθέτουν διαφορετική προετοιμασία ή εμπειρία, στην χρησιμοποίηση συγκεκριμένων λειτουργιών επεξεργασίας γνωστικών πληροφοριών που διευκολύνουν την αναγνώριση, τον εξορθολογισμό και την αποτελεσματική δράση σε καταστάσεις κρίσεως. (Prof. T. JI. Shields)


Είναι απολύτως σαφές, πως όσα μέτρα και αν ληφθούν σε θέματα πυρασφάλειας, είτε αυτά είναι παθητικά, είτε αυτά είναι ενεργητικά, η πλήρης εξάλειψη των πυρκαγιών είναι αδύνατη.

Η εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα πυροπροστασίας θα πρέπει να είναι εντός του πλαισίου της διαχείρισης οποιασδήποτε επιχείρησης και οργανισμού, ανεξαρτήτως μεγέθους και ατόμων που την καταρτίζουν.

Είναι ευθύνη των εργοδοτών να διασφαλίσουν ότι το προσωπικό τους είναι επαρκώς εκπαιδευμένο για τις ενέργειες που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση επεισοδίου πυρκαγιάς στο χώρο της εργασίας τους.

Η εκπαίδευση αυτή επιβάλλεται να είναι έχει ως βάση της, τους διάφορους κινδύνους και την αντικειμενική εκτίμηση τους όπως αυτοί συναντώνται στον χώρο εργασίας τους.

Η εκπαίδευση αυτή πρέπει να δίδεται στους εργαζόμενους κατά την έναρξη των εργασιών τους στον εκάστοτε οργανισμό και είναι επιβεβλημένο να γίνεται επανεκπαίδευση τουλάχιστον ετησίως.


Πρέπει να γίνει κατανοητό πως κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό είναι η καλύτερη άμυνα μιας επιχείρησης ενάντια στην φωτιά.


Συνδεθείτε μαζί μας


Life Saving Information Straight Into Your Inbox

0 responses on "Το μυστικό που γνωρίζουν όλες οι επιτυχημένες επιχειρήσεις"

Leave a Message

Your email address will not be published.

X